გამოგვყევი

რეკლამის განთავსება

4U.GE ორგანიზაციებს სთავაზობს რეკლამის განთავსებას რამდენიმე მედია პლატფორმაზე: ვებ-გვერდი 4U.GE, რადიო JAKO.FM, რადიო LIFE.FM, რადიო "შოკოლადი". სარეკლამო მომსახურება გულისხმობს: კლასიკური რეკლამის განთავსებას, სასპონსორო პარტნიორობას, გადაცემებში კომპანიის/ბრენდის წარმოჩენას და სტუმრობას.

ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, პარტნიორ ორგანიზაციებთან გრძელვადიანი და წარმატებული ურთიერთობების დამყარება. ამიტომ, მუდმივად ვცდილობთ მაქსიმალურად ეფექტურად წარმოვაჩინოთ კონკრეტული კომპანია ან ბრენდი.